Om du inte är nöjd?

Om du som kund är missnöjd med någon av våra tjänster bör du i första hand kontakta vår kundtjänst för att reda ut situationen. Är du fortfarande missnöjd kan du göra en skriftlig klagomålsanmälan.

I klagomålsanmälan bör du utförligt beskriva vad som hänt och bifoga underlag för att vår återkoppling och bedömning ska bli bra. Vår återkoppling ska ske skyndsamt och bedöms ärendet ta mer än tio arbetsdagar att besvara ska du hållas underrättad om handläggningen och skäl till dröjsmålet. Klagomålsanmälan skickas brevledes till Pensure.

Om du inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Pensure har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden, eller till allmän domstol.

Din Integritet

Som kund hos oss är det viktigt att du har förtroende för oss speciellt avseende de uppgifter du lämnar om dig och dina anställda. Vi lagrar och använder enbart de uppgifter som vi enligt lagar är skyldiga att ta in samt de uppgifter som behövs för att uppfylla vårt avtal gentemot er. Varje individ informeras om vår hantering och ska aktivt godkänna annan hantering såsom personligt anpassade erbjudanden. Du kan nedan läsa mer om vår hantering av personuppgifter.

I klagomålsanmälan bör du utförligt beskriva vad som hänt och bifoga underlag för att vår återkoppling och bedömning ska bli bra. Vår återkoppling ska ske skyndsamt och bedöms ärendet ta mer än tio arbetsdagar att besvara ska du hållas underrättad om handläggningen och skäl till dröjsmålet. Klagomålsanmälan skickas brevledes till Pensure.

Om du inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Pensure har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden, eller till allmän domstol.

Hantering av dina uppgifter

För att uppfylla vårt avtal mot dig kommer vi att behöva lagra uppgifter om dig. Hanteringen av detta regleras av Dataskyddsförordningen om vilken du kan läsa mer om på Datainspektionens hemsida. Viktigt för dig att veta är att vi är begränsade av interna och externa regelverk i hur vi använder dina uppgifter.


Vad använder vi för data

Användardata är uppgifterna om dig som behövs för att du ska kunna använda våra system. Exempel på sådana uppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefon.

Kunddata är uppgifterna om dig som behövs för att löpande hantera din tjänstepension och övriga försäkringar. Exempel på sådana uppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefon, lön, premie, hälsodeklarationer. Utöver detta tillkommer krav på oss som ett bolag i den finansiella sektorn att uppfylla ett antal externa regelverk som reglerar kundkännedom, penningtvätt mm vilket innebär att ytterligare uppgifter samlas in via direkta frågor till dig.

Försäkringsinformation är information om dina försäkringar tecknade hos försäkringsbolag av dig eller dina arbetsgivare. Denna informationen används för att ge dig en översikt över din sammanlagda försäkringssituation och för att ge dig personligt anpassade råd.


Vad godkänner du

För att vi ska kunna samla in försäkringsinformation om dig krävs att du signerar en informationsfullmakt. Denna fullmakt behövs för att vi ska kunna samla in information från de försäkringsbolag där du tecknat försäkringar. Ett godkännande från dig innebär att Pensure AB får använda försäkringsinformationen och kunddata till att ge dig personliga råd och personligt riktade erbjudanden.


Vad gäller om du inte godkänner

Godkännandet handlar i första hand om behandling av försäkringsinformation. Om du inte godkänner begränsas vår möjlighet att ge dig personliga erbjudanden och personliga råd. Vi har dock fortfarande rätt att använda kunddata för att informera dig om gällande avtal och generella erbjudanden.


Hur återkallar du ditt godkännande

Du kan återkalla ditt godkännande när som helst genom att kontakta oss eller genom att ändra ditt godkännande på Dina sidor.


Varför frågar vi dig

Den 25 maj 2018 infördes en ny reglering, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som ersätter det som tidigare kallades PUL (Personuppgiftslagen). Syftet med den nya regleringen är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig.

För att vi ska kunna ge dig råd om dina val i din tjänstepension och erbjuda dig personligt anpassade erbjudanden frågar vi dig alltid om ett godkännande.

Vår hantering av data

Användardata är uppgifterna om dig som behövs för att du ska kunna använda våra system. Exempel på sådana uppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefon.

Kunddata är uppgifterna om dig som behövs för att löpande hantera din tjänstepension och övriga försäkringar. Exempel på sådana uppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefon, lön, premie, hälsodeklarationer. Utöver detta tillkommer krav på oss som ett bolag i den finansiella sektorn att uppfylla ett antal externa regelverk som reglerar kundkännedom, penningtvätt mm vilket innebär att ytterligare uppgifter samlas in via direkta frågor till dig.

Försäkringsinformation är information om dina försäkringar tecknade hos försäkringsbolag av dig eller dina arbetsgivare. Denna informationen används för att ge dig en översikt över din sammanlagda försäkringssituation och för att ge dig personligt anpassade råd.


Hur samlar vi in data

En övergripande beskrivning av vad vi samlar in är.

 • Användardata samlas in i samband med att du ska använda vårt system.
 • Kunddata från dig i samband med att du tecknar vår tjänst och försäkringar. Även när du löpande gör förändringar i försäkringarna samlas data in.
 • Data samlas även in när du använder våra tjänster, ringer eller skriver till oss
 • Vi använder också andra publika register såsom SPAR och Bolagsverket.
 • Genom cookies i samband med att du använder våra webbsidor

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilka tjänster och produkter som du använder.


Användning av data

För att behandla data måste det finnas stöd, en så kallad rättslig grund, i dataskyddsförordningen.

Vi utgår från följande stöd

 1. Det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig
 2. Det är nödvändigt för att Pensure ska fullgöra sina rättsliga förpliktelser
 3. Det har gjorts en intresseavvägning – Pensures intresse vägs mot ditt integritetsskydd
 4. Du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen

Hur länge sparar vi data

Vi spar alltid data under en begränsad tid. Tiden beror på avtal, lagar och andra skyldigheter.

 • Kunddata sparas så länge som du är kund hos Pensure och så länge som det finns ett behov. Efter det att avtalsförhållandet upphört sparas uppgifterna i högst 24 månader med undantag för sådant underlag som måste sparar enligt lag eller ingångna avtal.
 • Försäkringsinformation sparas så länge som vi har giltig fullmakt. Senast sex månader efter det att vi fått kännedom om att fullmakten inte gäller raderas uppgifterna.

Till vem lämnar vi ut data

Vi lämnar endast ut data för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.

 • Försäkringsbolag

Vi tillhandahåller försäkringsbolagen den information de behöver för att försäkring ska kunna tecknas och löpande administreras. De får enbart använda uppgifterna för att tillhandahålla försäkringen. Om du lämnar ditt samtycke kan vi lämna uppgifter för att försäkringsbolagen ska kunna erbjuda dig en personligt lämpad produkt.

 • Myndigheter

Enligt lag eller myndighetsbeslut kan vi vara skyldiga att lämna ut data.

 • Underleverantörer

Pensure AB använder underleverantör och standardsystem för att kunna leverera sin tjänst. Det betyder att information lagras hos dem eller i standardsystem. De får dock inte använda data om dig för något ändamål än för att tillhandahålla vår tjänst.


Hur skyddar vi data

I och med att Pensure erbjuder digitala försäkringslösningar är det extra viktigt med säkerhet och kundernas integritet. De uppgifter som överförs till och från försäkringsbolag krypteras och överföringen sker genom erkända och säkra metoder. Vår informationssäkerhet ska förebygga, förhindra och upptäcka att information sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.


Dina rättigheter

Enligt den nya dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter avseende de personuppgifter som behandlas. Dessa rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Du har bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och informerar hur du går vidare för att utnyttja dem.


Tillgång

Du kan begära ett registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. Det görs genom att du anger vilken information du vill ta del av och skickar in till oss. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.


Rättelse

Tillsammans med dig har vi ett gemensamt ansvar att uppgifterna om dig är korrekta. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat. Kontakt oss så rättar vi till uppgifterna.


Radering

Vi raderar löpande uppgifter som inte längre behövs. Som kund har du rätt att begära att få data raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller. Om

 • uppgifterna inte längre behövs
 • behandling grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar det
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • du motsätter dig att databehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • data inte har behandlats enligt regleringen
 • raderingen krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Meddela oss dina invändningar.


Begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör informeras du om detta.


Dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera).


Anmälan

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Adress: Datainspektionen, Box 8114, 10420 Stockholm.


Skadestånd

Har du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. Skadeståndsbegäran görs skriftligt till oss.

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats.

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.


Google Analytics

Vi använder Google Analytics för statistiska analyser. Google Analytics är en webb-baserad analystjänst tillhandahållen av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på datorn och som möjliggör en analys av hur du använder hemsidan. Informationen om hur du använder hemsidan genereras av en cookie och skickas vanligtvis till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om anonymisering av IP-adresser är aktiverad på denna hemsida kommer din IP-adress i förväg förkortas i EU:s medlemsländer eller övriga länder inom EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas. På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan. IP-adressen som överförs inom ramen av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; om du gör det kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på denna hemsida fullständigt. Utöver det kan du förhindra att Google samlar in och bearbetar data genererad av cookies samt datarelaterad till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsar-plugin från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för alla individer som använder de Tjänster som Pensure AB (”Pensure”), org nr 559114-1865, tillhandahåller på sin webbplats. Genom att gå in på Pensures webbplats godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.


1. Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för alla individer som använder de Tjänster som Pensure AB (”Pensure”), org nr 559114-1865, tillhandahåller på sin webbplats. Genom att gå in på Pensures webbplats godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.

De individer som ingår avtal med Pensure om tilläggstjänster eller funktioner kommer att kunna omfattas av särskilda villkor anpassade för respektive tilläggstjänst eller funktion.


2. Definitioner

Följande ord och begrepp som används i Användarvillkoret eller i de Tjänster som Pensure erbjuder ska ha nedanstående betydelse.

”Administratör” avser den eller de personer som företagskund gett administrativa rättigheter åt. Administratör har rätt att för företagskund beställa tilläggstjänster och hantera roller i det webbaserade programmet.

”Anställd” avser varje individ som företagskund registrerar i det webbaserade verktyget.

”Användardata” är personuppgifter om Individ som behövs för att Individ ska kunna använda Tjänsterna. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, namn, e-postadress och telefonnummer.

”Försäkringsinformation” är information om Anställdas försäkringar tecknade hos försäkringsbolag av dig eller dina arbetsgivare. Denna informationen används för att Anställd ska få en översikt över sin sammanlagda försäkringssituation och för att ge denne personligt anpassade råd.

”Individ” är användaren av de Tjänster som Pensure erbjuder. Individ kan antingen vara Administratör, Anställd, Partner eller annan användare av Tjänsten.

”Kunddata” är uppgifterna om Anställd som behövs för att löpande hantera Anställds tjänstepension och övriga försäkringar. Exempel på sådana uppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefon, lön, premie, hälsodeklarationer. Utöver detta tillkommer krav på Pensure att uppfylla ett antal externa regelverk vilket innebär att ytterligare uppgifter samlas in via direkta frågor till Anställd.

”Partner” avser den eller de individer som samarbetar med Pensure avseende de Tjänster som Pensure erbjuder.

”Tjänster/Tjänsterna” avser tillgång till Pensure webbaserade program och de Tilläggstjänster som Individen beställt eller har tillgång till.


3. Individens ansvar

Individen ansvarar för att informationen som läggs in i Tjänsterna är korrekt och att den inte bryter mot gällande lagstiftning. Pensure kan inte ställas ansvarig för felaktiga uppgifter som Individ angett i någon av Tjänsterna. Detta gäller speciellt de uppgifter som Individ lämnat och som sedan skickas till Försäkringsbolaget.

Individ får inte låta annan individ logga in, ta del av eller på annat sätt uppträda i Individens namn.

Individen är medveten om och bekräftar att innehållet i Tjänster, såväl texter, grafiskt innehåll och metodiken i Tjänster, är Pensures egendom. Individen förvärvar inte någon rätt till innehållet men har rätt att tillfälligt använda det innehåll som är nödvändigt för att Individen ska tillgodogöra sig Tjänster.

Användarvillkoret medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänster överlåts till Individen. Individ får inte kopiera eller ändra programvara eller annat material som hör till Pensure.

Användningen av Tjänster förutsätter att Individen har uppdaterade hård- och mjukvaror. Ansvaret på detta åligger Individen.


4. Ändring av användarvillkor

Pensure har rätt att ändra dessa Användarvillkor utan föregående godkännande från Individen. Individen kommer att informeras om sådana förändringar i samband med att Individen använder Tjänsterna.


5. Avgifter och kostnader

I de Tjänster som Pensure erbjuder kan Individer avtala om tilläggstjänster eller funktioner mot erläggande av avgift. Avgiften framgår i de särskilda villkor som godkänns av Individen i samband med att avtal om tilläggstjänst eller funktionalitet ingås. I avtalen ingår beskrivning hur och när avgiften ska erläggas.


6. Utveckling och förändringar

Individen är medveten om att Pensure löpande uppdaterar och utvecklar Tjänster. Det kan medföra planerade driftstopp och förändringar i Tjänster som Pensure ska informera Individen om. Vidare ska Pensure efter bästa förmåga beskriva de anpassningar som Kunden behöver göra för att kunna använda Tjänster.


7. Personuppgifter

Pensure lagrar uppgifter om Individ för att möjliggöra användandet av Tjänster, fullgöra sina åtaganden mot sina kunder, fullgöra sina förpliktelser mot myndigheter och för att uppfylla lagkrav.

Mer om Pensure behandling av personuppgifter finns under ”Din integritet hos Pensure” på Pensures hemsida


8. Datahantering

Pensure ska upprätthålla en säkerhetsnivå av god nivå, jämfört med standard i branschen och följa rådande lagstiftning avseende datahantering.

Pensure ska upprätta en egen policy för datahantering som vid var tillfälle ska beskrivas på bolagets hemsida.

Speciellt gäller att Pensure

 • inte ska lagra eller samla in mer uppgifter än som behövs för avtalade Tjänster eller som krävs av rådande lagstiftning och rekommendationer till lagstiftning.
 • inte ska ge tredje part tillgång till Kundinformation om det inte krävs för fullgörande av Tjänster.
 • är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som anges i Tjänster.
 • använder ”cookies” på hemsidan, se beskrivning på Pensures hemsida.

9. Ansvarsbegräsning

Force Majeure är situationer som skäligen ligger utom Pensures kontroll såsom säkerhetshot, virusvarning, attacker mot Tjänster, situationer som relateras till terrorattacker, strömavbrott eller andra avbrott relaterade till tredje part. Vid nämnda situationer har Pensures rätt att underlåta fullgörande av Tjänster men enbart under den tid som fullgörandet är förhindrat och under förutsättning att Pensure försöker informerar Individ.

Vidare ska Pensure ansvar inte överstiga trettio (30) procent av de licenser som Individ betalt under de senaste 12 månaderna eller ansvara för utebliven vinst, goodwillförlust, följdskada eller annan indirekt skada av vilket slag som helst. Individ åtar sig vidare att hålla Pensure skadeslöst mot alla anspråk från tredje part rörande skada och förlust som orsakats av Individ eller annans användning av Tjänster.

Juridisk tillsyn

Pensure AB är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen

Pensure AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva förmedling av livförsäkring. Du kan kontrollera bolagets och enskilda förmedlares tillstånd hos Finansinspektionen genom att besöka deras hemsida, www.fi.se, eller kontakta dem på annat sätt.

Mer information om Pensure AB finns hos Bolagsverket, www.bolagsverket.se.

Pensure är vidare medlemmar i SFM, www.sfm.se, och Insuresec, www.insuresec.se.

Att vara SFM-medlem skall bland annat innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen

InsureSec är ett helägt dotterbolag under SFM. InsureSec med dess ambitiösa licensieringsverksamhet har lett till ett högt förtroende för de anslutna förmedlarna. Många livbolag kräver av förmedlaren en licensiering via InsureSec.

Våra ersättningar

Nedan framgår de ersättningar som Pensure AB får i samband med att kunderna tecknar försäkringar i olika försäkringsbolag. I takt med att Pensure ingår avtal med ytterligare försäkringsbolag kommer nedanstående text uppdateras.

Pensure AB är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen


Ersättning för tjänstepensioner tecknade i SPP

Pensure har avtal med SPP avseende försäkringsavgifter för Pensures kunder och ersättning från SPP till Pensure för dessa kunder.

PRODUKT Ersättning text Ersättning (%)
Tjänstepension – sparande Första årets premie (up-front)
Inbetald premie
Kapitalet
0,0
0,20
0,0
Tjänstepension – riskförsäkringar
(sjukförsäkring, premiebefrielse och efterlevandeskydd)
Inbetald premie 4.0

Pensure, eller annat Pensure närstående företag, erhåller inga andra ersättningar från försäkringsgivaren eller de fonder som individerna investerar sitt pensionskapital i.


Illustrativt exempel

En anställd med en avtalad sparpremie om 2,500 kr per månad, en sjukförsäkring med en premie om 300 kr per månad och ett uppsamlat kapital om 600 000 kr. Under dessa förutsättningar erhåller Pensure en ersättning om 17 kr per månad av SPP. Pensure får 5 kr för hantering av sparpremien, 12 kr för riskpremierna och inget för det uppsamlade kapitalet.