Förköpsinformation Pensure

Uppgift om förmedlaren

Pensure AB (Pensure), 559114-1865, Östermalmsgatan 87C, 114 59 Stockholm.

Ansvarig förmedlare är Ervin Fazlic, ervin@pensure.se, telefon mobil 070-444 54 12.

Förmedlarföretagets registrering

Pensure har tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av försäkring i följande livförsäkringsklasser:

  1. Livförsäkring (direkt)
  2. Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
  3. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
  4. Lång olycksfall – och sjukförsäkring (direkt)

Försäkringsförmedlarens registrering

Ervin Fazlic är anställd hos Pensure och upptagen i register som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och Insuresec. Ervin Fazlic får förmedla försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser som är nämnda ovan.

Försäkringsförmedlingen, förmedlarens roll

Försäkringsförmedlingen sker utifrån en icke opartisk analys då Pensure förmedlar försäkringar från det fåtal aktörer man har avtal med. Pensure agerar alltid för kundens räkning baserat på kundens behov och önskemål. Pensure har ingen egen fondportfölj och produkterna som förmedlas är inte så kallade distributörsfonder utan finns tillgängliga på marknaden hos de aktörer man har avtal med.

Ansvarsförsäkring

Pensures och Ervin Fazlics ansvarsförsäkring är meddelad, genom gruppföreträdaren SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) av QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige, Sveavägen 13, 111 57 Stockholm, infoqbesweden@se.qbe.com , +46 8 587 514 00 .

Försäkringen täcker den skadeståndsskyldighet som Pensure, enligt lag om försäkringsdistribution, kan ådra sig i försäkringsdistributörsverksamheten om Pensures kunder drabbas av förmögenhetsskada. Försäkringen innehåller rätt till direktkrav mot försäkringsbolaget i den mån ersättning inte betalats av försäkringsdistributören.

Den som vill kräva skadestånd måste underrätta Pensure om detta inom skälig tid, senast inom ett år, från det att den märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid, faller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks i domstol senast tio år från förmedlingstillfället. Maximal ersättning ur försäkringen per skada är EUR 1 250 618 och EUR 2 501 236 per år.

Klagomål och klagomålsansvarig

Om du som kund är missnöjd med Pensures tjänster bör du i första hand kontakta vår kundtjänst för att reda ut situationen. Vill du framföra klagomål rörande förmedlingen, vänligen gör en skriftlig klagomålsanmälan till Pensure, Östermalmsgatan 87C, 11459 Stockholm eller e-post till info@pensure.se. Märk gärna kuvert eller e-post med ”klagomål”.

I den skriftliga klagomålsanmälan bör du utförligt beskriva vad som hänt och bifoga underlag för att vår återkoppling och bedömning ska bli bra. Så fort vår klagomålsansvarige tagit emot ditt klagomål blir du kontaktad. Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och du kommer bli kontaktad så snart som möjligt, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte går att lämna ett besked inom två veckor kommer du hållas underrättad om handläggningen och skäl till dröjsmålet samt när du kan förväntas få ett slutgiltigt besked.

Är du inte nöjd med vårt beslut har du möjlighet att få hjälp och kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se), Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Som konsument kan du, direkt till InsureSec, anmäla överträdelser av InsureSecs regelverk eller god försäkringsförmedlingssed (www.insuresec.se).

Tvistlösning

Om tvist uppstår med anledning av uppdraget till försäkringsförmedlaren, ska denna prövas av allmän domstol. Du har alltid möjlighet att föra ärendet vidare till av Allmänna reklamationsnämnden, ARN (www.arn.se).

Tillsyns- och registreringsmyndighet

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se, tel: 08-787 80 00, fax: 08-24 13 35, är tillsynsmyndighet över försäkringsförmedlare.

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se , tel: 0771-670 670, fax: 060-12 98 40 är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.